Prezentare

         Misiunea şcolii

          Liceul „Brad Segal” Tulcea  oferă oportunităţi de educaţie şi instruire de înaltă calitate, în domeniul industriei alimentare şi protecţiei mediului, sprijinind astfel dezvoltarea carierei în domeniu şi găsirea unui loc de muncă.  Suntem o şcoală europeană care răspunde nevoilor comunităţii locale pentru pregătirea forţei de muncă calificată, adaptabilă şi capabilă să aplice abilităţile cerute pe piaţa muncii din ţară şi din ţările Uniunii Europene. Liceul „Brad Segal” promovează  un învăţământ modern european, bazat pe dezvoltare durabilă, desfăşurat intr-un climat intern stimulativ, sensibil la nevoile locale şi regionale.

          Viziunea şcolii

        Liceul “Brad Segal” Tulcea îşi propune, ca printr-o îmbinare echilibrată a tradiţiei cu inovaţia, să formeze o personalitate armonioasă, creativă, ataşată valorilor naţionale şi universale, un cetăţean european democratic, performant.  Serviciile oferite de şcoală au la bază calitatea, performanţa, promovarea valorilor europene, egalitatea şanselor pentru toţi participanţii la procesul instructiv-educativ şi deschiderea spre învăţarea pe tot parcursul vieţii.  Întreaga activitate a şcolii este structurată în jurul beneficiarilor – elevi, părinţi, comunitate, angajatori, iar calitatea este elementul fundamental în programele şi proiectele şcolii.                                                              

          Ținte strategice

      Întelegând problematica actuală a educației și a rolului comunităților, în special comunitatea în care ne desfășurăm activitatea, precum și a rolului școlii în dezvoltarea parteneriatelor pe plan local, dar și analizând „ punctele slabe” ale mediului intern şi „ameninţările” identificate în mediul extern ne propunem să atingem următoarele ținte strategice:

1.  Dezvoltarea la elevi a competențelor sociale, de comunicare, antreprenoriale și profesionale prin CDL-uri, prin proiecte adaptate unei societăți dinamice, vizând pregătirea acestora pentru viață.

2.  Promovarea unor programe de dezvoltare profesională a cadrelor didactice pentru implementarea metodelor active de învățare și ridicarea nivelului calității în educație, dezvoltarea managementului în unitatea școlară.

3.  Dezvoltarea bazei materiale și realizarea de venituri extrabugetare prin accesare de fonduri prin proiecte cu finanțare externă.

4. Implementarea unor metode de interacţiune între familie – şcoală – agenți economici – comunitate ţinând cont de faptul că şcoala într-o resursă efectivă de dezvoltare a comunităţii.